Program szkolnego wolontariatu

 

NIEZBĘDNIK WOLONTARIUSZA

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

W WILKOWIE


 

CECHY DOBREGO WOLONTARIUSZA

 • optymizm i chęć do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma prawo zgłaszania własnych propozycji
  i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora
  lub innych pracowników szkolnego wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
 5. Wolontariusz ma prawo być informowany o trudnościach
  i kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
 6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora szkolnego wolontariatu.

 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 1. Niepełnoletni wolontariusze muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia dzienniczka wolontariusza.
 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach
  i szkoleniach wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma obowiązek zachować dyskrecję w sprawach prywatnych, unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie zrozumiane.
 5. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady szkolnego wolontariatu, takie jak:
 • wolontariusz powinien pracować nad własnym rozwojem,
 • wolontariusz powinien być zaangażowany w pracę na rzecz potrzebujących pomocy,
 • wolontariusz powinien troszczyć się o los słabszych,
 • prawda, przyjaźń i życzliwość powinny być ważne dla każdego wolontariusza.

 

ZASADY WOLONTARIUSZA

 • Kieruje się dobroczynnością.
 • Działa dobrowolnie.
 • Jest otwarty na współpracę.
 • Akceptuje misję organizacji.
 • Zna cel projektu, w którym uczestniczy.
 • Wypełnia sumiennie powierzone mu zadania.
 • Nie otrzymuje finansowego ani materialnego wynagrodzenia.
 • Podejmuje zadania zgodnie z jego możliwościami
  i kompetencjami.

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

 

Być przekonanym

Nie oferuj swojej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego,
co robisz.

 

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać, że mają swoje uzasadnienie.

 

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź

zmieniły w osobę stwarzającą problem.

 

Chętnie się uczyć

Rozszerzaj swoją wiedzę.

 

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

 

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

 

Być osobą, na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

Opracowała

Katarzyna Zimoch

 

Download